Rehabilitacja Brodnica

REHABILITACJA BRODNICA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO

§1
Podstawa Prawna

1. Niniejszy regulamin został przyjęty na podstawie art. 24 w zw.a z art. 23 ustawy z dnia 15 kwietnia
2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U.z 2011r. Nr 112, poz 654 ze zm.). W sprawach z nim
nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy o działalności leczniczej oraz aktów
wykonawczych do niej, a także ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku
Praw Pacjenta (Dz. U. z 2008 r. poz 417) oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

§2
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa organizację i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych przez
podmiot leczniczy pod nazwą Rehabilitacja Brodnica spółka z o.o. z siedzibą w Gołkowie 29, 87-320 Górzno,
udzielającego świadczeń zdrowotnych na podstawie wpisu do rejestru podmiotów
wykonujących działalność leczniczą: KRS 0001019905 oznaczenie organu: W – 14 (dalej „podmiot leczniczy”).
2. Podmiot leczniczy jest jednostką w pełni prywatną.
3. Podmiot leczniczy jest objęty obowiązkowym ubezpieczeniem nr. polisy 298689286.
4.Podstawowym celem podmiotu leczniczego jest udzielanie odpłatnych świadczeń zdrowotnych z
zakresu fizjoterapii i rehabilitacji leczniczej przez osoby do tego uprawnione na podstawie przepisów
prawa.
5. Odpłatne świadczenia zdrowotne udzielane są na podstawie cennika będącego załącznikiem do
niniejszej umowy.
6. Podstawowymi zadaniami podmiotu leczniczego są:
– Planowanie i organizowanie działalności profilaktyczno – leczniczej oraz terapeutycznej.
– Udzielanie indywidualnych porad i konsultacji fizjoterapeutycznych.
– Udzielanie świadczeń fizjoterapeutycznych osobom i podmiotom zainteresowanych na stałe lub
okresowo.

§3
Warunki i rodzaj udzielanych świadczeń

1. Świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentom w ramach funkcjonowania gabinetu
fizjoterapeutycznego mieszczącego się w budynku przy ul. Zamkowa 13A, 87-300 Brodnica.
2. Podmiot leczniczy organizuje świadczenia zdrowotne z zakresu fizjoterapii w sposób zapewniający
pacjentom najdogodniejszą formę korzystania ze świadczeń przy wykorzystaniu aktualnej wiedzy
medycznej oraz przy zachowaniu najwyższych standardów udzielenia świadczenia
3. Świadczenia zdrowotne wykonywane są przez personel medyczny posiadający prawo do
wykonywania zawodu fizjoterapeuty, zgodnie z etyką zawodową.
4. Podmiot leczniczy zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia pacjenta, jeśli jego stan funkcjonalny
nie klasyfikuje się do leczenia w placówce.
5. Rejestracja pacjentów dokonywana jest na podstawie zgłoszenia:
– osobistego lub za pośrednictwem osoby trzeciej w miejscu udzielania świadczeń,
– telefonicznego na numer telefonu: +48 887 778 022.
– internetowego na stronie rehabilitacjabrodnica.pl.
6. W ramach gabinetu fizjoterapii świadczone są następujące usługi:
– Wykonywanie badania fizjoterapeutycznego,
– Diagnozowanie pacjenta zgodnie z uprawnieniami,
– Udzielanie porad fizjoterapeutycznych,
– Planowanie leczenia fizjoterapeutycznego,
– Prowadzenie profilaktyki fizjoterapeutycznej w postaci wykonywania masaży leczniczych i ćwiczeń
ruchowych,
– Wykonywanie zabiegów z zakresu masażu leczniczego, terapii manualnej i innych metod
fizjoterapeutycznych, zgodnie z uprawnieniami,
– Wykonywanie i prowadzenie indywidualnych ćwiczeń fizjoterapeutycznych zgodnie z planem
rehabilitacji ruchowej.
– Prowadzenie dokumentacji medycznej w formie elektronicznej.
7. Godziny pracy ustalane są indywidualne w zależności od zapisów.

§4
Zasady prowadzenia i udostępniania dokumentacji medycznej.

1. Podmiot leczniczy prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną na zasadach
określonych w niniejszym regulaminie, a także w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
i Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji
medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.
2. Podmiot leczniczy zapewnia ochronę danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej.
3. Dokumentację udostępnia się w szczególności na wniosek pacjenta lub jego przedstawiciela
ustawowego, opiekuna faktycznego bądź osoby upoważnionej przez pacjenta;
4. Dokumentacja jest udostępniana jest: do wglądu w gabinecie lub poprzez sporządzenie
wydruku/odpisu, cyfrowego odwzorowania na nośniku informatycznym.
5. Za udostepnienie dokumentacji medycznej podmiot leczniczy nie pobiera opłat.

§5
Prawa pacjenta
1. W czasie udzielania świadczeń pacjent ma prawo do:
1) świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej,
2) świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością przez osoby uprawnione do ich
udzielania w warunkach odpowiadających określonym wymaganiom fachowym i sanitarnym,
3) informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach
diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo ich
zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu,
4) wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy udzielania takiej
zgody po uzyskaniu odpowiednich informacji,
2. Pacjent, który ukończył 16 lat, ma prawo do wyrażenia zgody na przeprowadzenie badania lub
udzielenie innych świadczeń zdrowotnych przez lekarza. Przedstawiciel ustawowy pacjenta, który
jest niezdolny do wyrażenia zgody lub jest całkowicie ubezwłasnowolniony, ma prawo do
wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2. W przypadku braku przedstawiciela ustawowego, prawo
to, w odniesieniu do badania, może wykonać opiekun faktyczny.
3. Pacjent, który ukończył 16 lat, osoba ubezwłasnowolniona albo pacjent chory psychicznie lub
upośledzony umysłowo, lecz dysponujący dostatecznym rozeznaniem, ma prawo do wyrażenia
sprzeciwu co do udzielania świadczenia zdrowotnego pomimo zgody przedstawiciela ustawowego
lub opiekuna faktycznego. W takim przypadku wymagane jest zezwolenie sądu opiekuńczego.
4. Zgoda oraz sprzeciw, o zgoda mowa w pkt 2-4, mogą być wyrażone ustnie albo poprzez takie
zachowanie osób wymienionych w tych przepisach, które w sposób niebudzący wątpliwości
wskazuje na wolę poddania się proponowanym przez lekarza czynnościom albo na brak takiej woli.
5. Pacjent ma także prawo do:
1) intymności poszanowania godności, w szczególności w czasie udzielania mu świadczeń
zdrowotnych, przy czym prawo do poszanowania godności obejmuje także prawo do umierania w
spokoju i godności, a w przypadku gdy pacjent znajduje się w stanie terminalnym, prawo do
świadczeń zdrowotnych zapewniających mu łagodzenie bólu i innych cierpień́,
2) zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny, w tym udzielające mu
świadczeń zdrowotnych, informacji z nim związanych, a uzyskanych w związku z wykonywaniem
zawodu medycznego,
3) dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń
zdrowotnych.
6.Informacja o prawach pacjenta wskazanych w ust. 1, 2, 3, 4 , 5 udostępniona jest pacjentom w miejscu
udzielania świadczeń zdrowotnych w formie pisemnej w miejscu ogólnodostępnym.
7. Wszelkie uchybienia praw pacjenta pacjent ma prawo zgłaszać kierownikowi podmiotu.

§7
Obowiązki pacjenta

1. Do obowiązków pacjenta należy:
– przestrzeganie regulaminu organizacyjnego,
– przestrzeganie higieny osobistej,
– przestrzeganie zaleceń fizjoterapeuty,

§8
Przepisy końcowe

1. Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych oraz klauzula informacyjna zgodna z art. 13
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 stanowi załącznik do niniejszego
regulaminu.
2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 15.03.2023r oraz jest udostępniany na stronie
internetowej podmiotu Rehabilitacja Brodnica spółka z o.o., a także do wglądu w placówce.

KONTAKT
Klinika Medyczna MEDICUS
+48 887 778 022
Rehabilitacja Brodnica spółka z o.o.
NIP 8741808455  REGON 524484009 KRS 0001019905
Numer konta mBank: 81 1140 2004 0000 3902 8341 8787